CERL Thesaurus

Trạng Quỳnh

Record IDcnp01370883
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01370883
Biographical Data1400 -
Last Edit2016-05-20

General Note

Source(s) consultée(s) en vain: BN APP (en ligne), 2001-02-22. - Tư ̀điên̕ nhân vật lịch sư ̕Việt Nam / Nguyêñ Q. Thăńg, Nguyêñ Bá Thê ̕, 1991

More Information

Further Biographical Data14..-....
Primary Language(s)Vietnamese
NationalityVietnam

Names

HeadingTrạng Quỳnh
used in: Bibliothèque nationale de France, Paris
Variant NameNguyêñ Quỳnh
PseudonymCôńg Quỳnh
Pseudonyme
Trạng Ngông
Pseudonyme

Sources

Found inInternet, http://www.corc.oclc.org, 2001-02-22. — Thành ngư ̃điên̕ tích danh nhân tư ̀ điên̕ / Trịnh Vân Thanh, 1966. — Trạng Quỳnh / [anonyme], [s.d.]

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)