CERL Thesaurus

Trâǹ, Quôć Tuâń

Record IDcnp01367661
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01367661
Biographical Data1230 - 1300
Last Edit2016-10-25

General Note

Mandarin (1258-1287), lettré vietnamien. - Titre honorifique de Trâǹ Quôć Tuâń. - Général qui vainquit les envahisseurs mongols
Source(s) consultée(s) en vain: BN APP, 1999-11-05
Source(s) consultée(s) en vain: LCNA (en ligne-Internet), 1999-11-05

More Information

Further Biographical Data1230-03.09.1300
Intellectual ResponsibilityAuteur
Primary Language(s)Vietnamese
NationalityVietnam

Names

HeadingTrâǹ, Quôć Tuâń
used in: Bibliothèque nationale de France, Paris
Variant NameTrâǹ Quôć Tuâń
Tuâń, Trâǹ Quôć
PseudonymHưng Ðạo Vương
Pseudonyme
Hưng Ðạo Ðại Vương
Pseudonyme
Trâǹ Hưng Ðạo
Pseudonyme

Sources

Found inBnF Service vietnamien, 2015-07-27. — Lý Thưo̕ǹg Kiệt, Trâǹ Quôć Tuâń, Trâǹ Quang Kha̕i, Mãn Giác Thiêǹ sư, Trương Hán Siêu, Ðặng Dung : tuyên̕ chọn và trích dâñ nhưñg bài phê bình-bình luận văn học cu̕a các nhà văn-nhà nghiên cưú cu̕a Việt Nam và thê ́giơí / Vũ Tiêń Quỳnh, 1991. — Tư ̀điên̕ văn học / Ðô ̃Ðưć Hiêu̕ ed., 1984. — Văn học tư ̀điên̕ / Thanh Tùng, 1990

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)