CERL Thesaurus

2 Hits

Praskovja Fjodorovna, Russland, Zarin

[Person] . – 1664 - 1723 . – cnp02255579

Anna, Russland, Zarin

[Person] . – 1693 - 1740 . – cnp00999181