Incunabula Short Title Catalogue

6 Hits

2

Gras, Mossen Lluís :
Tragèdia de Lançalot, part dels actes del caballer Lançalot del Lac (Lancelot du Lac)

[Gerona : Juan de Valdés, after 12 Jan. 1497]. – 4°. – ISTC ig00349500

3

Guillermus :
Postilla super epistolas et evangelia

[Barcelona : Diego de Gumiel?], 7 Sept. 1496. – 4°. – ISTC ig00701300

4

Malla, Felipe de :
Memorial del pecador remut

Gerona : [n.pr.], for Matheu Vendrell, 17 Nov. 1483. – f°. – ISTC im00101800

5

Paris et Vienne [Catalan] História de París i Viana

Gerona : [Diego de Gumiel, Juan de Valdés and Juan Pla], 5 June 1495. – 4°. – ISTC ip00113700

6

Ximenes, Franciscus :
Psalterium laudatorium. Expositio in psalmos poenitentiales [Catalan] Psaltiri devotissim (Tr: Guillem Fontana)

Gerona : Diego de Gumiel [with Juan de Valdes], 20 Mar. 1495. – 8°. – ISTC ix00013500