Incunabula Short Title Catalogue (ISTC)

The international database of 15th-century European printing

Logo of the British Library

894 Hits

istc/ia00017000

1

Acciaiolus, Donatus :
Expositio Ethicorum Aristotelis

Florence : Apud Sanctum Jacobum de Ripoli, 1478. – f°. – ISTC ia00017000

ia00017000
istc/ia00057086

2

Advogarius, Petrus Bonus :
Prognosticon astrologicum anni 1492 [Italian]

[Florence : Lorenzo Morgiani and Johannes Petri, after 21 Sept. 1491]. – 4°. – ISTC ia00057086

ia00057086
istc/ia00057440

3

Advogarius, Petrus Bonus :
Prognosticatio de anno 1496 [Italian]

[Florence : Lorenzo Morgiani and Johannes Petri, about 1495-96]. – 4°. – ISTC ia00057440

ia00057440
istc/ia00057460

4

Advogarius, Petrus Bonus :
Prognosticatio de anno 1497 [Italian]

[Florence : Lorenzo Morgiani and Johannes Petri, about 1496-97]. – 4°. – ISTC ia00057460

ia00057460
istc/ia00063000

5

Aegidius de Assisio :
Aurea verba [Italian] Add: Aurelius Augustinus: Sermone del vivere religiosamente

[Florence : Lorenzo Morgiani and Johannes Petri, about 1493]. – 4°. – ISTC ia00063000

ia00063000
istc/ia00125000

6

Aesopus :
Aesopus moralisatus [Latin]

[Florence : Apud Sanctum Jacobum de Ripoli, before 24 Oct. 1483]. – 4°. – ISTC ia00125000

ia00125000
istc/ia00128400

7

Aesopus :
Aesopus moralisatus [Latin]

Florence : Antonio Tubini, Laurentius (Francisci) de Alopa, Venetus and Andrea Ghirlandi, for Piero Pacini, [28 Mar.] 1500. – 4°. – ISTC ia00128400

ia00128400
istc/ia00153700

8

Aesopus :
Aesopus moralisatus [Latin and Italian] (Adapted, with additions, by Accio Zucco, tr)

Florence : Francesco Bonaccorsi, for Piero Pacini, 17 Sept. 1496. – 4°. – ISTC ia00153700

ia00153700
istc/ia00157450

9

Agatha, S :
Rappresentazione di Sant'Agata

[Florence : Bartolommeo di Libri, about 1490]. – 4°. – ISTC ia00157450

ia00157450
istc/ia00157500

10

Agatha, S :
Rappresentazione di Sant'Agata

Florence : [Bernardo Zucchetta], for Piero Pacini, [after 1500]. – 4°. – ISTC ia00157500

ia00157500